Pomiary elektryczne Jelenia Góra

Oferta pomiarów obejmuje:

 • Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej

  Najczęściej stosowaną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest chrona przed dotykiem pośrednim. Czynności sprawdzające ochronę realizowane są poprzez pomiary prowadzące do obliczenia czasu samoczynnego wyłączenia zasilania poprzez badanie pętli zwarcia oraz charakterystyk urządzeń zabezpieczających obwód elektryczny

 • Badania i pomiary wyłączników różnicowoprądowych

  Kontrola zasadniczych funkcji wyłączników RCD odpowiadających za spełnienie zachowania ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania. Sprawdzany jest czas oraz prąd zadziałania zabezpieczenia

 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów

  Decydujący wpływ na bezpieczeństwo użytkowanej instalacji ma stan izolacji. Dodatkowo ma wpływ na ochronę przeciw dotykowi bezpośredniemu, a w zasadzie jest jej gwarancją. Pomiar rezystancji izolacji jest niezbędny w celu wykrycia złego stanu instalacji.

 • Pomiary uziemień roboczych oraz odgromowych

  Uziemienia instalacji elektrycznej oprócz funkcji ochrony odgromowej, ale także inne funkcje związane z bezpieczeństwem instalacji. System uziemień podlega kontrolom okresowym mającym na celu wykazać ewentualne uszkodzenia spowodowane oddziaływaniem korozji lub innych uszkodzeń oraz zmian rezystywności gruntu.

 • Pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych

  Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE, instalacji odgromowych naziemnych itp.

 

Wystawiamy oświadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycznej, która okresowo nie była użytkowana.